ΟΔΗΓΙΕΣ-ΕΝΤΥΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Έντυπα)
Οδηγίες σύμφωνα με την Εγκύκλιο 11091/2003 του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με  τη διαδικασία αναγγελίας Τ.Α. & Γ.Ε
• Οι επιχειρήσεις που δε διαθέτουν υποκαταστήματα θα συμπληρώνουν το «ΕΝΤΥΠΟ1».
• Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και ένα υποκατάστημα, για την αποφυγή συμπλήρωσης πολλών εντύπων, θα γνωστοποιούν την ανάθεση καθηκόντων Τ.Α. και Γ.Ε. χρησιμοποιώντας το «ΕΝΤΥΠΟ 2».
• Για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν πολλά υποκαταστήματα και απασχολούν περισσότερους από έναν Τ.Α. ή Γ.Ε., θα χρησιμοποιείται το «ΕΝΤΥΠΟ 2», όπου θα αναγράφονται κάθε φορά ομαδοποιημένα τα υποκαταστήματα όπου απασχολείται ο ίδιος Τ.Α. ή/ και Γ.Ε.. Γι’ αυτό το λόγο, στη δεύτερη σελίδα του «ΕΝΤΥΠΟΥ 2» καταργούνται οι επιπλέον στήλες για καταγραφή στοιχείων Τ.Α. και Γ.Ε. πέραν του ενός.
• Εάν ο διαθέσιμος χώρος για την αναγραφή του ωραρίου των Τ.Α. και Γ.Ε. στο «ΕΝΤΥΠΟ 2» δεν επαρκεί, οι υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. να δέχονται τυχόν συνημμένο έντυπο της επιχείρησης με αναλυτικό πρόγραμμα εργασίας.
Επίσης, έχοντας υπόψη το πλήθος των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τους πολίτες κάθε φορά που πρόκειται να αναλάβουν τα καθήκοντα του Τ.Α. & Γ.Ε. σε μια επιχείρηση, αποφασίστηκε να μειωθούν στα απολύτως από το νόμο προβλεπόμενα και μάλιστα χωρίς την υποχρέωση να τα καταθέσουν ξανά από τη στιγμή που τα έχουν καταθέσει ήδη μία φορά.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Τ.Α.
• Σχετικά με τους ΠΕ Μηχανικούς, θα χρειαστεί να καταθέσουν ένα αντίγραφο του πτυχίου τους και να συμπληρώσουν στο έντυπο τον Α.Μ. του Τ.Ε.Ε.
• Για τις άλλες ειδικότητες (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) που θέλουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του Τ.Α. θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του πτυχίου τους.
• Οι επιχειρήσεις που αναθέτουν τα καθήκοντα του Τ.Α. σε υπαλλήλους τους θα πρέπει να προσκομίζουν και την αποδοχή των καθηκόντων αυτών από τη μεριά του υπαλλήλου.
• Για τους εργοδότες που θα αναλάβουν τα καθήκοντα του Τ.Α. θα πρέπει να καταθέσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης ή και το αντίγραφο του πτυχίου τους (όπου αυτό απαιτείται).
• Αναφορικά με τους εξωτερικούς συνεργάτες απαιτείται και αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τ.Α.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Γ.Ε.
• Αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών
• Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει
• Οι Γιατροί που εργάζονται στο Ι.Κ.Α. και θέλουν να αναλάβουν τα καθήκοντα του Γ.Ε. θα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση του Ι.Κ.Α. που τους επιτρέπει να εργαστούν και ως Γ.Ε.
• Οι Γιατροί χωρίς ειδικότητα που θέλουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του Γ.Ε. θα πρέπει να προσκομίσουν τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν επταετή απασχόληση ως Γ.Ε.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
• Όλα τα δικαιολογητικά (πτυχία, πιστοποιήσεις επιμόρφωσης, κ.λπ.) θα κατατίθενται στο εξής μόνο μία φορά στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε..
• Η συμπλήρωση των εντύπων από τις επιχειρήσεις, θα γίνεται στην υπηρεσία εκείνη του Σ.ΕΠ.Ε. στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης. Για παράδειγμα: μία επιχείρηση που εδρεύει στην Αθήνα και διαθέτει και δύο υποκαταστήματα στο Βόλο και στη Λάρισα θα πρέπει να καταθέσει τα δικαιολογητικά της για την έδρα της επιχείρησης στο ΚΕΠΕΚ της Αθήνας αλλά και για τα υποκαταστήματά της τόσο στο ΚΕΠΕΚ Κεντρικής Ελλάδος για το υποκατάστημα της Λάρισας όσο και στο Τμ. Τεχν. & Υγ. Επιθεώρησης Μαγνησίας για το υποκατάστημα του Βόλου.
• Για κάθε Τ.Α. ή Γ.Ε. που θέλει να αναλάβει καθήκοντα σε κάποια επιχείρηση εφόσον θα έχει καταθέσει για μία φορά τα δικαιολογητικά του, δε θα χρειάζεται να τα ξανακαταθέσει, με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση (με την οποία συμβάλλεται) ανήκει στο ίδιο ΚΕΠΕΚ με την επιχείρηση που τα είχε καταθέσει για πρώτη φορά. Για την επιβεβαίωση της κατάθεσης θα αρκεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρώτης κατάθεσης των δικαιολογητικών τους. Το καθεστώς αυτό θα ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση της άμεσης ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. (εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη). Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. τότε δεν θα ισχύει ο περιορισμός του ίδιου ΚΕΠΕΚ (να σημειωθεί ότι δεν προκύπτει αντίφαση μεταξύ αυτής της παραγράφου και της προηγούμενης όπου υπάρχει ο περιορισμός του ίδιου Τμήματος καθώς η διαδικασία διαπίστωσης του αριθμού πρωτοκόλλου 1ης κατάθεσης δικαιολογητικών Τ.Α. & Γ.Ε. δεν προϋποθέτει τίποτε περισσότερο από ένα τηλεφώνημα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση δε θα μπορούσε να ισχύσει και για την κατάθεση δικαιολογητικών των επιχειρήσεων γιατί θα επιβάρυνε κατά πολύ τα ΚΕΠΕΚ και δε θα ήταν εύκολη η επιβεβαίωση και καταγραφή των στοιχείων τους ).
• Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχίο, ιατρική ειδικότητα, πιστοποιητικά επιμόρφωσης κ.λ.π.) απαιτείται να προσκομίζονται στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. φωτοαντίγραφα αλλά και τα πρωτότυπα ώστε να επικυρώνονται από την συγκεκριμένη υπηρεσία την ίδια στιγμή.
• Για οποιαδήποτε αλλαγή προκύπτει στα στοιχεία των επιχειρήσεων (αλλαγές υπευθύνων στην επιχείρηση, αλλαγή διεύθυνσης κ.λ.π.) να ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. με τη εκ νέου συμπλήρωση των «ΕΝΤΥΠΩΝ 1 & 2».
• Η διαδικασία που θα ακολουθείται σε περίπτωση αλλαγών στα πρόσωπα του Τ.Α. ή/ και Γ.Ε. θα είναι η συμπλήρωση των «ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 & 2».
• Σχετικά με τις προσωρινές αλλαγές (π.χ. αλλαγή ωραρίου για μία συγκεκριμένη ημέρα) θα πρέπει να ενημερώνεται η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας από την προηγουμένη με την αποστολή FAX.
• Τα στοιχεία που δηλώνονται στα έντυπα θα πρέπει να είναι αληθή καθώς τα συγκεκριμένα έντυπα επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986.